Załącznik nr 1 do uchwały nr ……………/2015

 

STATUT

LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „NAREW”

tekst jednolity

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ l

Stowarzyszenie nosi nazwę: Lokalna Organizacja Turystyczna „Narew” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr ……………/2015

 

STATUT

LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „NAREW”

tekst jednolity

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ l

Stowarzyszenie nosi nazwę: Lokalna Organizacja Turystyczna „Narew” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Narew” posiada osobowość prawną.

2. Lokalna Organizacja Turystyczna „Narew” może stosować nazwę skróconą LOT „Narew”.

3. Terenem działania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a jej siedzibą jest miasto Ostrołęka.

4.  Czas trwania Lokalnej Organizacji turystycznej „Narew” jest nieograniczony.

 

§ 3

Realizując cele stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna  „Narew” opiera się na społecznej pracy członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

Lokalna Organizacja Turystyczna „Narew” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 5

1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Narew” może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Nazwa i symbole wykorzystywane przez Lokalną Organizację Turystyczną „Narew” są prawnie zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.

 

Rozdział 2

Cele i sposoby działania

 

§ 6

Lokalna Organizacja Turystyczna „Narew” została powołana dla:

1. kreowania atrakcyjnego wizerunku obszaru dorzecza środkowej Narwi jako pomostu pomiędzy obszarem stołecznej aglomeracji warszawskiej, a pojezierzami mazurskim i augustowskim  w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region i zwiększeniu dochodów z turystyki, w szczególności poprzez realizację następujących celów:

a) inicjowanie i koordynowanie działań marketingu turystycznego na określonym obszarze;

b) stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem informacji turystycznej;

c) inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej na wymienionym obszarze  oraz wspomaganie ich realizacji;

d) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki;

e) integracja lokalnych środowisk turystycznych  poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, a w szczególności turystycznym samorządem gospodarczym, stowarzyszeniami działającymi w sektorze turystyki i innymi organizacjami i przedsiębiorcami;

f) inicjowanie i wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki;

g) podejmowanie i realizowanie działań w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty, leśnictwa, ekologii i ochrony środowiska.

h) tworzenie warunków do powstawania i promowania produktów oraz regionalnych atrakcji turystycznych;

i) promocja i rozwój regionalnej agroturystyki;

j) standaryzacja usług turystycznych.

2. rozwoju szeroko rozumianej turystyki  lokalnej w szczególności rowerowej, kajakowej i pieszej.

3. integracji inicjatyw turystycznych lokalnej społeczności m.in. przez inicjowanie działalności klubowej dotyczących innych obszarów turystycznych Polski i Europy (turystyka górska, wodna).

§ 7

Lokalna Organizacja Turystyczna „Narew” swoje cele realizuje poprzez:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej;

b) prowadzenie banku informacji i regionalnego systemu informacji turystycznej w oparciu

o centra i punkty informacji turystycznej;

c) gromadzenie i przetwarzanie danych turystycznych o Ostrołęce i powiecie ostrołęckim;

d) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi;

e) działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw;

f) udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych;

g) organizowanie imprez studyjnych, szkoleń, konferencji;

h) przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych w zakresie turystyki;

i) koordynowanie kalendarza imprez turystycznych;

j) badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej;

k) podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych;

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki oraz władze stowarzyszenia

 

§ 8

1. Członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

2. Członkiem zwyczajnym mogą być gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Województwo Mazowieckie, osoby fizyczne i osoby prawne po zgłoszeniu woli wstąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” w formie pisemnej i przyjęciu przez Zarząd, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 7.

3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej  w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), nr PESEL oraz oświadczenie o przystąpieniu do LOT „Narew” i przestrzeganiu jej Statutu, w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stowarzyszeń, urzędów Miasta/Gminy, Starostw Powiatowych oraz innych organizacji: nazwę, miejsce prowadzenia działalności, NIP, REGON, osobę uprawnioną do reprezentacji, oraz oświadczenie o przystąpieniu do LOT „Narew” i przestrzeganiu jej Statutu.

4. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego.

5. Uchwała Zarządu o przyjęciu nowego członka zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu;

6. Członek zwyczajny – osoba fizyczna działa osobiście, natomiast osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.

7. Członkowie założyciele Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” stają się członkami zwyczajnymi Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” z chwilą jej zarejestrowania.

8. Członek zwyczajny Lokalnej Organizacji Turystycznej  „Narew” ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

b) zgłaszać do władz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” wnioski dotyczące jej działalności;

c) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach;

d) uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Lokalną Organizację Turystyczną „Narew”;

e) wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

f) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

g) używania odznaki Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

9. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, niezależnie od miejsca zamieszkania i osoba prawna, niezależnie od siedziby, która popiera działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” i deklaruje wsparcie finansowe na jej rzecz.

10. Członek wspierający ma prawo:

a) brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

c) uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Lokalną Organizację Turystyczną „Narew”;

d) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

e) wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

f) używania odznaki Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

11. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”.

12. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

13. Członkom honorowym przysługują prawa wymienione w ust. 10.

 

§ 9

1. Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:

a) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

b) czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych;

c) regularne opłacanie składek członkowskich;

d) upowszechnianie problematyki turystycznej w swoim środowisku społecznym, zawodowym;

e) godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię.

2. Członkowie wspierający mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem określonych w ust. 1, pkt. b) i c).

3. Do członków honorowych stosuje się postanowienia odnoszące się do członków zwyczajnych, z zachowaniem poniższych zmian:

a) członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek,

b) członek honorowy nie posiada czynnego prawa wyborczego w wyborach do organów,

c) członek honorowy nie może być skreślony z listy członków z powodu niepłacenia składek.

 

§ 10

1. Utrata praw członka zwyczajnego Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” następuje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia /rezygnacji/ ze Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi;

b) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu zalegania w płatności składek członkowskich przez okres jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia;

c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w odniesieniu do osób prawnych.

d) naruszania postanowień regulaminów lub uchwał organów,

e) działania przynoszącego szkodę dobremu imieniu LOT „Narew”.

2. Wystąpienie lub skreślenie z listy członków nie zwalnia od obowiązku uiszczenia zaległych składek.

3. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub pozbawieniu godności członka honorowego, podając przyczynę i pouczając o prawie i terminie do wniesienia odwołania oraz organie uprawnionym do jego rozpatrzenia.

4. Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania.

5. Od uchwały Walnego Zebrania odwołanie nie przysługuje.

6. Ponowne przyjęcie do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” podmiotów, które utraciły członkostwo na podstawie § 10 ust. 1. pkt. b) statutu, następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 11

Członkostwo honorowe i wspierające ustaje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania za działanie na szkodę Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

3) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej w odniesieniu do osób prawnych.

 

Rozdział 4

 

Władze

 

§ 12

1. Władzami Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” są:

a) Walne Zebranie

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są w drodze wyborów.

3. Każdy członek zwyczajny ma prawo zgłosić po jednym kandydacie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród grona osób członków zwyczajnych. W przypadku zgłoszenia członka zwyczajnego – osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, kandydaturę w jego imieniu obejmuje jego przedstawiciel.

4. Kandydat (przedstawiciel) musi wyrazić zgodę na kandydowanie, z tym że nie można kandydować jednocześnie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W przypadku zgłoszenia kandydata jednocześnie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przy składaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody, kandydat (przedstawiciel) jednocześnie składa oświadczenie o rezygnacji z kandydatury do Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.

5. Głosowanie jest tajne odbywa się poprzez złożenie do urny karty do głosowania. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym wszystkich zgłoszonych kandydatów. Każdy uprawniony do głosowania oddaje głos poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” obok nazwiska jednego lub większej liczby kandydatów, jednak nie większej niż przewidziana w niniejszym Statucie liczba członków danego organu.

6. W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

7. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata od dnia wyboru i upływa z terminem rozpoczęcia sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania Członków. Z tym, że pierwsza kadencja powstałego stowarzyszenia trwa jeden rok.

8. Po upływie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

9. Funkcje Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić tylko przez

kolejne dwie kadencje.

10. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej LOT „Narew” w czasie trwania kadencji może nastąpić poprzez wybory uzupełniające. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio powyższe postanowienia.

 

Rozdział 5

 

Walne Zebranie

 

§ 13

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” powołaną do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego kompetencji. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” i jego zmian;

b) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;

c) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

d) uchwalanie planów działania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,

g) uchwalanie, na wniosek Zarządu, budżetu Lokalnej Organizacji Turystycznej  „Narew” i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;

h) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości należących do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

i) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek;

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

k) uchwalanie wzoru pieczęci;

l) nadawanie godności członka honorowego;

m) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;

n) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” i przeznaczenia jej majątku,

o) podejmowanie uchwał o przynależności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji.

 

§ 15

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.

2. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania wraz z pierwszym i drugim terminem, miejscem oraz porządkiem obrad Zarząd wysyła członkom zwyczajnym co najmniej na 14 dni przed zaplanowaną datą Walnego Zebrania w formie pisemnej lub elektronicznej.

3. Do zawiadomienia określonego w ust. 2 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

4. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest najpóźniej na miesiąc przed upływem czteroletniej kadencji.

5. Z głosem stanowiącym uczestniczą w Walnym Zebraniu wszyscy członkowie zwyczajni, każdemu z nich przysługuje jeden głos.

6. Uczestnik Walnego Zebrania może reprezentować tylko jednego członka zwyczajnego Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”.

 

§ 16

1. Pierwsze Walne Zebranie zwołują członkowie założyciele po zarejestrowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”. Na pierwszym posiedzeniu Walne Zebranie wybiera spośród swoich członków Prezydium oraz uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania.

2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

§ 17

1.Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał, jeżeli liczba obecnych członków wynosi:

a) w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania;

b) w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.

2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, zarządza się ponowne głosowanie, a po trzecim głosowaniu z kolei przechodzi się do kolejnego punktu porządku obrad, pozostawiając bez rozpatrzenia przedmiot głosowania.

 

§ 18

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzania jest identyczny jak w przypadku zebrania zwyczajnego.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty

podjęcia przez Zarząd uchwały w tej sprawie lub zgłoszenia wniosku.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 60 dni od upłynięcia roku od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, albo nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną. Niezwołanie przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Członków w terminach, o których mowa w poprzednim zdaniu, jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji przez wszystkich członków Zarządu.

 

Rozdział 6

 

Zarząd

 

§ 20

Zarząd jest organem wykonawczym Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”, kieruje całokształtem jej działalności i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a) reprezentowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” na zewnątrz;

b) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi, a także innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej;

c) przedstawianie na Walnym Zebraniu projektu budżetu;

d) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z wykonania budżetu, zaopiniowanego przez

Komisję Rewizyjną;

e) uchwalanie okresowych planów pracy Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

f) zwoływanie Walnych Zebrań;

g) przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk na posiedzenia Walnego Zebrania;

h) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

i) podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych Lokalnej Organizacji Turystycznej, a niezbędnych dla jej prawidłowej działalności

j) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

k) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania;

l) przyjmowanie do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” nowych członków spełniających warunki statutowe oraz podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia, zgodnie z przepisami niniejszego statutu;

m) wnioskowanie o nadanie odznak i nagród;

n) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;

o) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

 

§ 22

1. W skład Zarządu wchodzi od 4-6 wybranych spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” w następujących proporcjach: 50% przedstawicieli sektora publicznego i 50% przedstawicieli sektora niepublicznego.

2. Liczbę członków Zarządu na czteroletnią kadencję, każdorazowo ustala Walne Zebranie.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1 do 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru. Dokooptowanie nowych członków jest konieczne jeżeli liczba członków zarządu ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby określonej w statucie jako minimalnej.

 

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

4. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

5. Zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz składanie oświadczeń woli rodzących skutki finansowe i prawne wymaga podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

6. Organizację i tryb pracy Zarządu określa przyjęty przez Zarząd regulamin pracy.

7. Zarząd może przyjąć elektroniczną oraz pisemną formę podejmowania uchwał.

 

§ 24

1. Członkowie Zarządu sprawują swój mandat osobiście.

2. Członkostwo w Zarządzie wygasa:

a) z upływem kadencji;

b) w przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;

c) z dniem wygaśnięcia bądź cofnięcia pełnomocnictwa udzielonego przez uprawniony organ

przedstawicielowi reprezentującemu w LOT „Narew” osobę prawną;

d) w przypadku ustania bytu prawnego członka będącego osobą prawną;

e) z chwilą śmierci.

 

Rozdział 7

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”;

2. W skład Komisji wchodzi od 4 do 6 członków wybranych spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew" w następujących proporcjach: 50% przedstawicieli sektora publicznego i 50% przedstawicieli sektora niepublicznego.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

4. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala na okres czteroletniej kadencji, każdorazowo Walne Zebranie.

5. Postanowienia § 22 ust. 3 oraz § 24 stosuje się odpowiednio.

 

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Lokalnej Organizacji

Turystycznej „Narew”, a przede wszystkim jej gospodarki finansowej pod względem celowości i prawidłowości wydatków oraz opłacania składek;

2) przedstawianie Walnemu Zebraniu opinii, uwag i wniosków w sprawie rocznego sprawozdania finansowego;

3) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określenie sposobów i terminów ich realizacji;

4) występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium;

5) zwoływanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie

ustalonym w statucie;.

6) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń

wynikających z kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku

winno się odbyć nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (żądania).

 

§ 27

1. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa przyjęty przez

Komisję Rewizyjną regulamin pracy.

2. Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

3. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony jej członek mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział 8

 

Biuro Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”

 

§ 28

1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura, którym kieruje Dyrektor, zatrudniony na podstawie uchwały Zarządu, a wyłoniony w drodze konkursu.

2. Dyrektor Biura działa w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.

3. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa regulamin organizacyjny Biura uchwalony przez Zarząd na wniosek Dyrektora.

 

Rozdział 9

Majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”

                                                                      

                                                                       § 29

1. Majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

2. Źródłami powstania majątku Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” są:

a) składki członkowskie,

b) wpływy z działalności statutowej,

c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”,

d) dotacje na prowadzenie działalności statutowej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew e) darowizny, spadki, zapisy,

f) wpływy z działalności gospodarczej.

3. Majątkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” zarządza Zarząd określając w razie potrzeby szczegółowe zasady gospodarowania składnikami majątkowymi.

 

§ 30

1.  Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” w drodze uchwały.

2. Składki członkowskie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków.

 

§ 31

Gospodarka finansowa Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” prowadzona jest w oparciu o budżet uchwalony przez Walne Zebranie oraz o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa za wyjątkiem pierwszej 1-rocznej kadencji przeznaczonej na wstępne działania organizacyjne.

§ 32

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” w zakresie praw i zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes.

2. Zarząd uchwałą może upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych w granicach umocowania.

Rozdział 10

 

Zmiany statutu i rozwiązanie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”

 

§ 33

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 34

Rozwiązanie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

 

§ 35

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” mogą być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania.

 

§ 36

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

 

§ 37

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew” Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

2. Uchwała o rozwiązaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej  „Narew” określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony jej majątek.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Lokalnej Organizacji Turystycznej „Narew”, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

4. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania LOT „Narew” podlegają zgłoszeniu we właściwym sądzie rejestrowym.

   

 

 

Ostrołęka. dnia ………. 2015r.

NEWSLETTER

Reklama:

Sponsorzy:

 

 

 

 

Patronat medialny:

   

Partnerzy:

MORSY

Ostrołęka

 

Zostaw wiadomość:

Gościmy na stronie:

Odwiedza nas 162 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Użytkowników:
4
Artykułów:
394
Odsłon artykułów:
435396

Licznik odwiedzin

0652106
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ilość odwiedzin
43
143
647
651051
819
2186
652106

Twój IP: 44.197.101.251
07:32 10-12-2023

Pogoda dla Ostrołęki:

swiat pogody.pl

Wiadomości z Ostrołęki:

10 grudzień 2023

__________________________

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. __________________________

 Copyright © 2023 Stowarzyszenie EKOMENA  Rights Reserved.